Now showing items 1-1 of 1

    • Difference Image Analysis of Defocused Observations with CSTAR 

      Oelkers, Ryan J.; Macri, Lucas M.; Wang, Lifan; Ashley, Michael C. B.; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon S.; Qiang, Liu; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl R.; Yang, Huigen; Yuan, Xiangyan; York, Donald G; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi; Oelkers, Ryan; Macri, Lucas; Wang, Lifan; Ashley, Michael; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon; Qiang, Liu; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl; Yang, Huigen; Yuan, Xiangyan; York, Donald; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi (The Astronomical Journal, 2014)