Now showing items 1-2 of 2

    • Draft genome sequence of the mulberry tree Morus notabilis 

      He, Ningjia; Zhang, Chi; Qi, Xiwu; Zhao, Shancen; Tao, Yong; Yang, Guojun; Lee, Tae-Ho; Wang, Xiyin; Cai, Qingle; Li, Dong; Lu, Mengzhu; Liao, Sentai; Luo, Guoqing; He, Rongjun; Tan, Xu; Xu, Yunmin; Li, Tian; Zhao, Aichun; Jia, Ling; Fu, Qiang; Zeng, Qiwei; Gao, Chuan; Ma, Bi; Liang, Jiubo; Wang, Xiling; Shang, Jingzhe; Song, Penghua; Wu, Haiyang; Fan, Li; Wang, Qing; Shuai, Qin; Zhu, Juanjuan; Wei, Congjin; Zhu-Salzman, Keyan; Jin, Dianchuan; Wang, Jinpeng; Liu, Tao; Yu, Maode; Tang, Cuiming; Wang, Zhenjiang; Dai, Fanwei; Chen, Jiafei; Liu, Yan; Zhao, Shutang; Lin, Tianbao; Zhang, Shougong; Wang, Junyi; Wang, Jian; Yang, Huanming; Yang, Guangwei; Wang, Jun; Paterson, Andrew H.; Xia, Qingyou; Ji, Dongfeng; Xiang, Zhonghuai (Nature Communications, 2013)